Algemene voorwaarden Mireille schrijft...

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen Mireille Schrijft en haar opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.
 
Definities Artikel 1
1. ‘Mireille Kleijngeld Tekstschrijver’- handelend onder de naam ‘Mireille Schrijft…’ eenmanszaak, gevestigd te Waalwijk, Bernhardstraat 11, vertegenwoordigd door Mireille Kleijngeld.
2. De Opdrachtgever: degene die met Mireille Kleijngeld Tekstschrijver (hierna te noemen ‘Mireille Schrijft’) de overeenkomst is aangegaan.
3. De opdracht: het verzoek van Opdrachtgever aan ‘Mireille Schrijft’ om tegen betaling werkzaamheden te verrichten.
4. De overeenkomst: de overeenkomst tussen ‘Mireille Schrijft’ en de Opdrachtgever zoals deze is of wordt gesloten.
 
Toepassing en geldigheid van deze algemene voorwaarden Artikel 2

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van ‘Mireille Schrijft’ en Opdrachtgever.
 
Offertes en aanbiedingen Artikel 3
1. Alle offertes en aanbiedingen van ‘Mireille Schrijft’ zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn is gesteld. Indien geen termijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding geen recht worden ontleend. Het enkel uitbrengen daarvan verplicht ‘Mireille Schrijft’ niet tot het sluiten van een overeenkomst. Als datum van totstandkoming van de overeenkomst zal gelden de datum van de bevestiging door ‘Mireille Schrijft’. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts geldig indien ‘Mireille Schrijft’ deze schriftelijk heeft bevestigd.
2. ‘Mireille Schrijft’ behoudt zich het auteursrecht voor op bij aanbiedingen of offerte verrichte ideeën, gemaakte teksten, strategische/creatieve concepten en ontwerpen. Deze blijven eigendom van ‘Mireille Schrijft’. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ‘Mireille Schrijft’ mag de Opdrachtgever deze niet kopiëren, aan derden tonen of laten wijzigen.
3. ‘Mireille Schrijft’ kan niet aan haar offertes en/of aanbiedingen worden gehouden, indien de Opdrachtgever kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing en/of verschrijving bevat.
 
Overeenkomst Artikel 4
1. Behoudens voor zover de overeenkomst tevens de levering van zaken omvat, is de samenwerking tussen de Opdrachtgever en ‘Mireille Schrijft’ een overeenkomst van opdracht.

Algemene verplichtingen van partijen Artikel 5
1. ‘Mireille Schrijft’ verplicht zich de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
2. Opdrachtgever en ‘Mireille Schrijft’ zullen beiden meewerken aan overeengekomen procedures en zullen elkaar de voor de goede uitvoering van de werkzaamheden benodigde informatie zo spoedig mogelijk, nadat de wederpartij daarom heeft gevraagd ter beschikking stellen. Voorwerpen, materialen en/of gegevens, die de Opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld aan ‘Mireille Schrijft’, worden gehouden voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
3. Opdrachtgever en ‘Mireille Schrijft’ zullen elkaars belangen noch binnen noch buiten deze overeenkomst onnodig schaden.
4. ‘Mireille Schrijft’ verplicht zich alle informatie van vertrouwelijke aard door of namens Opdrachtgever verstrekt geheim te houden.
 
Duur overeenkomst Artikel 6
1. ‘Mireille Schrijft’ heeft het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.
2. Indien door ‘Mireille Schrijft’ in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de gewenste faciliteiten. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens noodzakelijk voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan ‘Mireille Schrijft’ worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan ‘Mireille Schrijft’ zijn verstrekt, heeft ‘Mireille Schrijft’ het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en /of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
3. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan gebruiker ter beschikking heeft gesteld. ‘Mireille Schrijft’ is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat ‘Mireille Schrijft’ is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
4. Indien de Opdrachtgever in verzuim is in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens ‘Mireille Schrijft’ gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van ‘Mireille Schrijft’.
 
Betaling en incassokosten Artikel 7
1. Opdrachtgever dient ‘Mireille Schrijft’ te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door ‘Mireille Schrijft’ aan te geven wijze.
2. Indien de Opdrachtgever in verzuim is met de tijdige betaling van een factuur, dan is die alsdan een (handels)rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke (handels)rente verschuldigd is. De (handels)rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3. Bij gebreke van tijdige betaling is de Opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de rente tevens de gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met rente, zulks met een minimum van € 75,--
4. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
 
Auteursrecht en licentie Artikel 8
1. Op elk werk van ‘Mireille Schrijft’ is volgens de Nederlandse wet automatisch het auteursrecht van toepassing.
2. De Opdrachtgever verkrijgt van ‘Mireille Schrijft’ een in tijdsduur onbeperkte licentie voor het gebruik van auteursrechtelijke beschermde werken, die door ‘Mireille Schrijft’ in de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de Opdrachtgever worden gemaakt, met dien verstande dat de licentie slechts geldt zodra en zolang de Opdrachtgever voldoet aan de financiële verplichtingen, die verband houden met de beschikbaarstelling van het auteursrechtelijk beschermde werk.
3. De in het voorgaande bedoelde licentie geldt uitsluitend voor gebruik van het desbetreffende werk door de Opdrachtgever zelf. Gebruik door derden is derhalve niet toegestaan dan na schriftelijke toestemming van ‘Mireille Schrijft’.
4. De in voorgaande bedoelde licentie geldt niet voor het gebruik van werk in een door Opdrachtgever aangepaste vorm. Voor publicatie in aangepaste vorm, dient eerst toestemming gevraagd te worden aan de ‘Mireille Schrijft’.
5. Bij elke publicatie dient de Opdrachtgever de naam van ‘Mireille Schrijft’ te vermelden.
 
Uitingen en mededelingen Artikel 9
1. Uitingen en mededelingen, in welke vorm ook, die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door ‘Mireille Schrijft’ namens de Opdrachtgever geschieden zullen vooraf ter goedkeuring aan de Opdrachtgever worden voorgelegd.
2. Door ‘Mireille Schrijft’ namens de Opdrachtgever gedane uitingen en mededelingen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst geschieden uitsluitend voor rekening en risico van Opdrachtgever. Indien ter zake van zodanige uiting/mededeling een klacht tegen de Opdrachtgever wordt ingediend of tegen de Opdrachtgever een vordering in rechten wordt ingesteld, beslist de Opdrachtgever over de wijze van verweer in overleg met ‘Mireille Schrijft’
3. Indien ‘Mireille Schrijft’ ter zake van een in het voorgaande lid bedoelde uiting/mededeling in rechte wordt betrokken dan wel ter zake tegen ‘Mireille Schrijft’ een klacht wordt ingediend, zal ‘Mireille Schrijft’ daarvan onverwijld mededeling doen aan Opdrachtgever. In overleg tussen partijen zal worden beslist of ‘Mireille Schrijft’ zelfstandig verweer zal voeren dan wel of de Opdrachtgever uit naam van ‘Mireille Schrijft’ de procedure zal voeren. In beide gevallen komen alle kosten van de behandeling van de klacht en/of procedure voor rekening van de Opdrachtgever, een eventuele veroordeling in de proceskosten of bijdrage in de kosten ten behoeve van de wederpartij daaronder begrepen.
4. De Opdrachtgever vrijwaart ‘Mireille Schrijft’ tegen alle aanspraken van derden gebaseerd op de (on)juistheid en de feitelijke inhoud van door ‘Mireille Schrijft’ namens de Opdrachtgever gedane uitingen en mededelingen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.
 
Aansprakelijkheid Artikel 10
1. ‘Mireille Schrijft’ is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat ‘Mireille Schrijft’ is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte gegevens.
2. De aansprakelijkheid van ‘Mireille Schrijft’ is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
3. ‘Mireille Schrijft’ is nooit aansprakelijk voor indirecte schade.
4. ‘Mireille Schrijft’ is niet aansprakelijk voor, ongeacht welke schade ook, als gevolg van toerekenbare tekortkomingen van derden die ‘Mireille Schrijft’ met toestemming van de Opdrachtgever heeft ingeschakeld.
Voor zover ‘Mireille Schrijft’ jegens een derde, die zij met toestemming van de Opdrachtgever heeft ingeschakeld, aanspraken op schadevergoeding geldend kan maken die de Opdrachtgever niet rechtstreeks toekomen, zal ‘Mireille Schrijft’ al hetgeen doen, respectievelijk de Opdrachtgever waar mogelijk in staat stellen die aanspraken geldend te maken. De kosten daarvan komen voor rekening van de Opdrachtgever.
5. Eventuele aanspraken van de Opdrachtgever als bedoeld in dit artikel dienen binnen 2 maanden nadat de tekortkoming is ontdekt schriftelijk bij ‘Mireille Schrijft’ te zijn ingediend.
 
Vrijwaring Artikel 11
1. De Opdrachtgever vrijwaart ‘Mireille Schrijft’ voor alle aanspraken van derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst.
 
Intellectueel eigendom Artikel 12
1. ‘Mireille Schrijft’ behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. ‘Mireille Schrijft’ heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
 
Geschillen Artikel 13
1. Geschillen tussen Opdrachtgever en ‘Mireille Schrijft’ naar aanleiding van de overeenkomst of de uitvoering daarvan worden beslist door de rechter van de woonplaats van de eigenaresse van ‘Mireille Schrijft’. 
2. Op de overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing.
 
Waalwijk, oktober 2020